Beleidsplan Ruimte Limburg - Milieueffect beoordeling

Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte Limburg.

Het provinciebestuur van Limburg werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL). Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt er een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgemaakt.

Je kunt de kennisgevingsnota van het plan-MER inkijken op www.limburg.be/brlkennisgeving . De kennisgevingsnota beschrijft de onderzoeksmethodiek die zal worden toegepast voor de milieueffectbeoordeling. Het geeft aan wat in het eigenlijke plan-MER zal onderzocht worden en hoe dat zal gebeuren.

De publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER loopt van 1 september tot en met 30 oktober 2020. Tijdens die periode kun je bijkomende input en suggesties geven voor het verder onderzoek. Je kunt aangeven welke milieueffecten volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.

Je kunt een reactie of opmerkingen indienen:

- per e-mail aan mer@vlaanderen.be (=voorkeur)

- per post aan Team MER, Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel

- door afgifte in het gemeentehuis van de Limburgse gemeenten of bij Team MER in Brussel.

Meer info over het BRL-proces is terug te vinden via www.limburg.be/beleidsplanruimte .

Op de website van Team MER ( www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage ) vind je meer informatie over de plan-MER-procedure.

Gepubliceerd op vrijdag 28 augustus 2020 14.09 u.