Een nieuw recyclagepark: laatste stand van zaken

Het is de bedoeling dat er een nieuw recyclagepark komt op de terreinen van Kwartier Reigersvliet in de Heppenstraat. Dit dossier heeft al heel wat watertjes doorzwommen. We geven je graag een stand van zaken.

Raad voor Vergunningsbetwistingen zet uitbouw nieuw recyclagepark Leopoldsburg tijdelijk ‘on hold’

Via een arrest van 17 augustus 2023 zet de Raad van Vergunningsbetwistingen de uitbouw van een nieuwe modern recyclagepark in Reigersvliet Leopoldsburg tijdelijk ‘on hold’. De gemeente en het provinciebestuur Limburg onderzoeken samen de details van het arrest. Het huidige recyclagepark aan het Kanaal kan blijven opereren tot minstens juli 2026.

De gemeente Leopoldsburg werkt samen met Limburg.net aan de realisatie van een nieuw modern recyclagepark op Kwartier Reigersvliet aan de Heppenstraat in Leopoldsburg. Het huidige recyclagepark aan het Kanaal voldoet niet langer aan de strengere VLAREM-normen. In afwachting van dit nieuwe park besliste de minister van Omgeving om een afwijking van deze strengere normen voor het huidige recyclagepark te verlengen tot 8 juli 2026. Hierdoor kon de gemeente een nieuwe tijdelijke vergunning aanvragen waardoor inwoners van Leopoldsburg het huidige recyclagepark tijdelijk verder kunnen gebruiken. Het is echter duidelijk dat een duurzame oplossing noodzakelijk is, wil Leopoldsburg op termijn over een nieuw en modern recyclagepark beschikken.

Het bestaande recyclagepark voldoet niet langer aan de hedendaagse milieu- en gebruiksnormen. Samen met de provincie Limburg hervormden we via een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) reeds in 2015 de bestemming van Reigersvliet van militair domein naar Stedelijk Ontwikkelingsgebied. Dit met het oog op de inplanting van belangrijke maatschappelijke functies (een recyclagepark, een vrachtwagenparking, een nieuwe gevangenis, een ontsluitingsweg en een lokaal bedrijventerrein) op de vrijgekomen militaire site. Vervolgens werkten we samen met Limburg.net de bouwplannen voor het nieuwe recyclagepark uit. Dit nieuwe en moderne park moet voor de inwoners van Leopoldsburg een verbetering betekenen inzake service en recyclagemogelijkheden. Uiteraard komt dit ook het milieu ten goede.

Na het doorlopen van de vergunningsprocedure leverde de Vlaamse minister van Omgeving op 25 februari 2022 een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van het nieuwe recyclagepark af aan Limburg.net. Een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt echter deze vergunning.

Tegen de omgevingsvergunning werd beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Raad vernietigt deze vergunning omdat ze van oordeel is dat enkele stedenbouwkundige voorschriften uit het PRUP voor rechtsonzekerheid zorgen. Het PRUP en de bijhorende stedenbouwkundige regels dateren echter uit 2015. Ze werden door alle betrokken overheden goedgekeurd. Tijdens de procedure destijds diende niemand klacht in.

Uit een eerste analyse blijkt inderdaad dat de Raad zich niet alleen uitspreekt over de Omgevingsvergunning voor het recyclagepark zelf. De uitspraak zet ook het hele PRUP voor Reigersvliet op losse schroeven.

De juristen van de provincie bestuderen nu de reële impact van de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en we zijn met hen in overleg om te onderzoeken hoe we meer juridische zekerheid kunnen bieden in functie van de verdere invulling van deelplan 6A van het PRUP.

Mocht het effectief nodig blijken, dan zal de provincie een nieuw ruimtelijk proces opstarten om de stedenbouwkundige voorschriften te verduidelijken. De zone is immers niet alleen belangrijk voor de uitbouw van het recyclagepark, maar ook de bouw van een nieuwe gevangenis (SALK) en de realisatie van een KMO-zone werden via dit plan mogelijk gemaakt.

Waarom een nieuw recyclagepark?

Nieuwe normen

Het huidige recyclagepark aan het kanaal voldoet al lang niet meer aan de normen. Het gedeelte waar het groenafval binnengebracht wordt, zou bijvoorbeeld verhard moeten zijn. De gemeente Leopoldsburg is echter geen eigenaar van deze grond en mag deze dus ook niet zomaar verharden.

Huidig park niet gebruiksvriendelijk

Het park is ook niet gebruiksvriendelijk. In een modern recyclagepark staan de containers lager, zodat je er makkelijk je afval in kunt gooien zonder op een trapje te moeten gaan staan.

Huidig park te klein

Leopoldsburg is aangesloten bij Limburg.net en kan gebruik maken van de expertise van deze afvalintercommunale. Ons nieuw recyclagepark zal dan ook door Limburg.net uitgebaat worden. Zodra dat het geval zal zijn, zal je als inwoner van Leopoldsburg ook in de andere recyclageparken van Limburg.net terechtkunnen. Limburg.net heeft de huidige locatie van ons recyclagepark bekeken en kwam tot de conclusie dat het hier veel te klein is om een nieuw, modern recyclagepark te bouwen.

Gepubliceerd op woensdag 4 oktober 2023 10.30 u.