Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een adviesorgaan waarin deskundigheid en maatschappelijke verwevenheid samengaan.

De GECORO bestaat uit deskundigen inzake ruimtelijke ordening en uit vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke geledingen. Deze geledingen werden vastgesteld door de gemeenteraad, zoals ook de verenigingen en organisaties die deze maatschappelijke geledingen kunnen vertegenwoordigen.
De mandaten voor de GECORO duren zes jaar en lopen gelijk lopen met de legislatuur van de gemeenteraad.

De commissie brengt advies uit:

Decretale verplichting:

  • bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
  • bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
  • bij stedenbouwkundige – of verkavelingsverordeningen
  • bij het gemeentelijk jaarprogramma
  • bij aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen die door de Vlaamse regering verplichtend voor advies aan de GECORO moeten worden voorgelegd

Op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar kan de GECORO advies geven over de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning of andere aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

De commissie kan ook op eigen initiatief meewerken aan het ruimtelijk beleid van de gemeente. Zij kan, los van een adviesvraag, opmerkingen maken, voorstellen doen of advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.