Gemeentebelastingen en retributies

Om haar werking draaiende te houden heeft de gemeente geld nodig. Een van de bronnen van inkomsten van het gemeentebestuur zijn de belastingen en retributies die ze int.

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik van maakt van die dienst of prestatie.

Zowel belastingen als retributies worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van alle belasting- en retributiereglementen.

De voornaamste regels voor de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting zijn bepaald in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van de provincie- en gemeentebelastingen.

Dit decreet laat de raad toe te kiezen tussen kohierbelastingen of contantbelastingen. Het verschil is de wijze van inning: kohierbelastingen worden opgenomen in een kohier, contantbelastingen worden contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Voorbeelden van kohierbelastingen zijn de belasting op commerciële vestigingen, op reclamedragers, reclamefolders, op benzine en oliepompen, op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.

Voor kohierbelastingen kan de gemeente in een aangifteverplichting voorzien. Overtredingen van die aangifteverplichting kunnen gepaard gaan met een door de gemeenteraad bepaalde belastingverhoging. Die verhoging mag maximaal het dubbele van de verschuldigde belasting bedragen.

Aan de hand van een kohier worden aanslagbiljetten opgemaakt en verstuurd. Deze aanslagbiljetten moeten binnen de 2 maanden na ontvangst betaald worden.

Bezwaren tegen de gemeentebelastingen moeten schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen. Dit moet gebeuren binnen de 3 maanden, te rekenen vanaf de 3e kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden dient dit uitdrukkelijk te vragen in het bezwaarschrift.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bij ter post aangetekende brief betekend. In deze aangetekende brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de terzake geldende termijn en vormen.

Er is geen bijzondere procedure voorzien voor de invordering van retributies. In de praktijk worden retributies onmiddellijk contant betaald of na toezending van een factuur of schuldvordering.