Grachten

Grachten hebben als belangrijkste functie het opvangen van het regenwater van de weg.

Door de toenemende bebouwing werden in het verleden vele grachten langsheen de wegen ingebuisd.

Inbuizen of overwelven veroorzaakt op sommige plaatsen echter verdroging en op andere plaatsen overstroming door de te snelle afvoer van afvalwater en regenwater. Dergelijke problemen kunnen vermeden worden door het grachtenstelsel te herwaarderen (volgens de omzendbrieven, decreten en code van de goede praktijk).

Deze herwaardering gebeurt door afwateringsgrachten hun oorspronkelijke functie terug te geven, waardoor regenwater bij piekmomenten opnieuw op een natuurlijke wijze vertragend in de bodem kan doorsijpelen. Het afgekoppelde afvalwater wordt op die manier ook onverdund naar het waterzuiveringsstation afgevoerd, met een optimalere zuivering tot gevolg.

Herwaardering betekent op termijn ook dat afwateringsgrachten opnieuw hun belangrijke ecologische functie zullen vervullen. Ze spelen immers een rol bij de nazuivering van licht verontreinigd water en hebben een belangrijke lokale landschapswaarde. Daarom is het belangrijk om de baangrachten optimaal te beschermen door deze open te houden en zo weinig mogelijk te laten overwelven.

Het overwelven van een gracht waar huishoudelijk afvalwater op uit komt, kan wel toegestaan worden om bijvoorbeeld een toegang tot een eigendom of een perceel te verlenen. Deze aanvragen worden behandeld door Fluvius (het vroegere Infrax) die de rioolbeheerder is in onze gemeente. Buiten het groenonderhoud, welk een gemeentelijke bevoegdheid is, zorgt Fluvius ook voor de reiniging van de grachten.

Het proper houden van de grachten wordt deels gemeentelijk geregeld, maar dan wel binnen de strikte bepalingen van het bermdecreet. Dit wil o.a. zeggen dat de begraasde bermen niet vóór 15 juni mogen gemaaid worden en een eventuele tweede maaibeurt slechts mag uitgevoerd worden na 15 september. Het bermdecreet is er gekomen om al de kruidachtige gewassen een kans te geven om uit te zaaien en om een grotere biodiversiteit te bekomen. Indien de zichtbaarheid op kruispunten hierdoor in het gedrang komt en tot verkeersonveiligheid resulteert, laat het decreet ons toe om vroeger te maaien. Elk jaar zien wij er dan ook op toe om, waar het door ons nodig geacht wordt, extra maaibeurten te organiseren.

Neem contact op met de technische dienst indien je een gracht wenst te overwelven waar proper water op uit komt of als je opmerkt dat een gracht dichtgegroeid is.

Grachten langs een gewestweg worden onderhouden door Wegen en Verkeer Limburg.