In drie stappen naar betere ontsluiting Reigersvliet en omgeving

Het voormalige militaire kwartier Reigersvliet krijgt een nieuwe invulling met onder andere een nieuw recyclagepark, een nieuwe vrachtwagenparking en een gevangenis, maar ook ruimte voor KMO, recreatie, wonen en natuur. Een belangrijk aspect is de bereikbaarheid van deze site.

De nieuwe activiteiten zullen immers bijkomend verkeer van en naar Reigersvliet genereren. In drie stappen wordt er gewerkt aan de ontsluiting van het gebied. In een eerste fase zou er een tijdelijk circulatieplan ingesteld worden om het verkeer van en naar het recyclagepark te stroomlijnen. De tweede fase is een stukje ontsluitingsweg tussen Reigersvliet en de Craenenhoefweg. De derde fase is een leefbaarheidsgordel die de Beringsesteenweg en de Hechtelsesteenweg rond de dorpskernen heen met elkaar zou verbinden.

Fase 1: Tijdelijk circulatieplan voor recyclagepark

Limburg.net heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de aanleg van het nieuwe recyclagepark op de site Reigersvliet. Het openbaar onderzoek hiervan loopt nog tot en met 1 januari 2022. Een onderdeel van deze aanvraag is een voorstel tot een tijdelijk circulatieplan voor de omgeving. In dit plan worden er geen nieuwe wegen aangelegd. Men wil alleen de bestaande wegen optimaliseren voor een betere ontsluiting. Daarbij wordt gebruik gemaakt van tonnagebeperkingen en plaatselijk eenrichtingsverkeer. Deze maatregelen komen er alleen als er een vergunning uitgereikt wordt voor het recyclagepark en zullen pas ingaan vanaf de opening ervan - onder voorbehoud van de nodige goedkeuringen, onder meer van de gemeenteraad en de deputatie. Dat is ten vroegste in 2023. De maatregelen zullen ook maar van kracht blijven zolang dit nodig is. Het gemeentebestuur beseft dat dit geen optimale oplossing is, maar op de korte termijn is dit de enige haalbare oplossing om zo snel mogelijk het nieuwe recyclagepark te kunnen openen.

Fase 2: Ontsluitingsweg

In het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Reigersvliet was al een stukje ontsluitingsweg voorzien tussen Reigersvliet en de Craenenhoefweg. Deze weg moet nog aangelegd worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft hierin de leiding en moet zorgen voor de nodige vergunningen, onteigeningen en de aanleg van de weg. Er zijn zelfs SALK-middelen voorzien om deze weg te realiseren. Het gemeentebestuur dringt aan op een snelle realisatie van deze weg, aangezien de overige projecten op de site Reigersvliet hier mee van afhangen. De maatregelen uit het circulatieplan zouden ook opgeheven kunnen worden zodra deze ontsluitingsweg er is.

Fase 3: Leefbaarheidsgordel

Over de ontsluiting van Reigersvliet loopt er al sinds 2018 een procedure van de provincie Limburg in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. De provincie heeft het gemeentebestuur nu laten weten dat deze procedure omgevormd zal worden om te komen tot een leefbaarheidsgordel die de Hechtelsesteenweg en de Beringsesteenweg met elkaar zou moeten verbinden. Op die manier zouden de kernen van Heppen en Leopoldsburg leefbaarder gemaakt worden. Deze nieuwe weg is opgenomen in de synthesenota van het regionaal mobiliteitsplan. Het gemeentebestuur pleit ervoor dat de ontsluitingsweg tussen Reigersvliet en de Craenenhoefweg opgenomen zou worden in deze leefbaarheidsgordel.

Gersvijvers

De deputatie van de provincie Limburg heeft twee omgevingsvergunningen geweigerd voor de aanleg van woningen op het domein Gersvijvers. Vooruitzien en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) willen hier een nieuwe woonwijk bouwen. Onder meer het wegtracé van dit project werd afgekeurd. Rond het project waren heel wat mobiliteitsvragen ontstaan omdat het verkeer van en naar de Gersvijvers via de Craenenhoefweg de N73 (Leopoldsburgsesteenweg) zou moeten bereiken. Dit mobiliteitsvraagstuk hangt samen met de ontsluiting van het nabijgelegen domein Reigersvliet. Het bouwproject zal er pas kunnen komen zodra duidelijk is dat het verkeer van en naar de wijk de verkeersveiligheid niet in het gedrang brengt.

Timing

De drie fases zijn opgestart, maar elke fase heeft een eigen tijdshorizon. Het gemeentebestuur heeft alleen de eerste stap zelf in de hand. Het hoopt uiteraard dat ook de twee andere stappen - de ontsluitingsweg en de leefbaarheidsgordel - zo snel mogelijk kunnen gerealiseerd worden, zodat de site Reigersvliet kan uitgebouwd worden en tegelijk de leefbaarheid van de kernen van Leopoldsburg en Heppen zal verbeteren.

Gepubliceerd op woensdag 15 december 2021 22 u.