Inzage van bestuursdocumenten (openbaarheid)

Iedereen kan inzage aanvragen in documenten van de gemeente en het OCMW. In principe is elk document openbaar, maar er zijn wel uitzonderingen.

 

 

Voorwaarden

Het moet gaan om informatie die reeds beschikbaar is op papier (schriftelijke stukken, documenten, notulen, omzendbrieven, contracten, vergunningen, enzovoort), op elektronische dragers (bestanden, e-mails, cd-roms), op auditieve (geluidsfragmenten) of visuele dragers (film, foto, dvd). Alle documenten die de gemeente en OCMW bezitten, komen in aanmerking, dus niet alleen de documenten die tot een eindbeslissing in een dossier geleid hebben.

De aanvraag moet betrekking hebben op bestaande documenten.

Je aanvraag kan afgewezen worden:
- als de vraag onredelijk is;
- als de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is;
- als het gaat om bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. De wetgeving voorziet wel een aantal uitzonderingen op deze algemene openbaarheid. Dit is onder andere het geval wanneer je aanvraag betrekking heeft op een bestuursdocument m.b.t.:
- de persoonlijke levenssfeer van een derde;
- vertrouwelijke commerciële of industriële informatie;
- het vertrouwelijk karakter van relaties met andere overheden (federaal, internationaal, andere regio's);
- informatie die door derden werd verstrekt zonder dat ze daartoe verplicht werden en die ze uitdrukkelijk als vertrouwelijk hebben bestempeld;
- de vertrouwelijkheid binnen de instanties, nodig voor de uitoefening van administratieve handhaving, interne audits of politieke besluitvorming;
- de rechtspleging in een burgerlijk of administratief rechtsgeding (als er een rechtszaak bezig is in deze zaak).

Hoe aanvragen?

Vul het het thuisloketformulier in. De link naar het formulier in het thuisloket vind je op deze pagina.

Geef volgende gegevens op:

- Naam (indien je advocaat bent, meld je ook de naam van je cliënt)
- Adres
- Omschrijving gevraagd bestuursdocument
- Melden of het gaat om inzage, afschrift of uitleg van een bestuursdocument
- Melden hoe je het bestuursdocument wil ontvangen (email, brief, …)
- Aantonen van belang (bij de aanvraag van informatie van persoonlijke aard).

Of stuur een brief naar Gemeente Leopoldsburg, Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg.

Je aanvraag wordt ingeschreven in een register. Binnen een termijn van 20 dagen na de inschrijving in het register, kan je een beslissing van de algemeen directeur verwachten. Wanneer zou blijken dat de gevraagde informatie moeilijk te verzamelen is of wanneer de toetsing aan de uitzonderingsgronden, zoals bepaald in het Bestuursdecreet, moeilijk tijdig kan worden uitgevoerd, kan de antwoordtermijn verlengd worden tot veertig kalenderdagen. In voorkomend geval word je hiervan op de hoogte gesteld.

Beroep
Tegen het niet tijdig reageren of de beslissing van de algemeen directeur, inzake de toegang tot bestuursdocumenten, kan je beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie. Het secretariaat van deze beroepsinstantie is gevestigd bij het Departement Kanselarij en Bestuur, t.a.v. Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je beschikt daarvoor over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat je je beslissing hebt ontvangen.

Kostprijs

Gratis

Reglement

Bestuursdecreet van 7 december 2018