Oriëntatienota

De oriëntatiefase is de eerste fase bij de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan.
In deze fase van inventarisatie en onderzoek wordt ten minste alle nodige informatie verzameld over de actuele toestand van de ruimtelijke structuren en de verkeersstructuren. De visie van de betrokken actoren en de verbanden met de relevante beleidsplannen en beleidsdocumenten worden aangegeven. Deze fase resulteert in een oriëntatienota die de stand van zaken weergeeft van de mobiliteitsproblematiek en de gewenste oplossingsrichtingen voor het mobiliteitsbeleid.