Niet-Belgen: aangifte van adreswijziging

Maak een afspraak via mail of telefoon.

Wanneer je verhuist naar of binnen Leopoldsburg, moet je je nieuwe adres aangeven bij de dienst Burgerzaken.

Je moet dit doen binnen de 8 werkdagen nadat je de nieuwe woning betrokken hebt.

Voorwaarden

Je kunt de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Hoe aanvragen?

Er zijn verschillende manieren om je adreswijziging door te geven:

  • Telefonisch bij de dienst Burgerzaken
  • Je kan de adreswijziging melden via de website (thuisloket). De link naar het formulier om je adreswijziging door te geven (thuisloket) vind je terug op deze pagina.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je een geldige verblijfskaart nodig met je rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op jouw nieuwe adres en word je uitgenodigd om jouw verblijfskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor heb je jouw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat jouw kaart aangepast is, kan je alle andere instanties van jouw adresverandering op de hoogte brengen.

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Kostprijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Uitzonderingen

Wanneer een minderjarige verhuist, gelden er enkele speciale regels wat de toestemming van (één van) de ouder(s) betreft. Deze verschillen naargelang er wél of geen uitspraak is over het hoederecht. 

Indien er geen uitspraak is over het hoederecht, geeft de ouder waar het kind werkelijk verblijft de adreswijziging aan en ondertekent die. Na vaststelling door de wijkagent wordt het kind op het nieuwe adres ingeschreven.

Is er wel een uitspraak over het hoederecht? Dan zijn er twee mogelijkheden.

  • Het kind verhuist naar de ouder die het hoederecht kreeg toegewezen. Deze ouder doet de adreswijziging en brengt een bewijs mee dat hij/zij het hoederecht heeft. Na vaststelling door de wijkagent wordt het kind ingeschreven op het nieuwe adres.

  • Het kind verhuist naar de ouder die het hoederecht NIET kreeg toegewezen. De ouder waar het kind werkelijk verblijft doet, na schriftelijke toestemming van de ouder die het hoederecht kreeg, aangifte van verhuis. Indien deze toestemming niet gegeven wordt, stelt de politie het werkelijk verblijf vast. Woont het kind inderdaad bij de andere ouder, dan wordt een procedure ingeleid bij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Deze dienst stelt dan, via een eigen onderzoek, vast of het kind werkelijk op het aangegeven adres woont. Is dat onderzoek positief, dan wordt het kind daar ook ingeschreven. De gemeente van woonst krijgt deze beslissing toegestuurd en verwittigt, met een aangetekende brief, alle partijen over de genomen beslissing. Hou er rekening mee dat deze procedure 6 maanden of langer kan duren.

Wanneer een minderjarige die zijn inschrijving bij zijn ouders of één van zijn ouders heeft, alleen verhuist, dan dient de minderjarige daartoe de toestemming van één van de ouders voor te leggen. Indien de ouders gescheiden zijn, dient de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent de toestemming te geven. Het ouderlijk gezag moet dan bewezen worden door het voorleggen van een vonnis of arrest. Wanneer er geen vonnis is, dient de ouder dit schriftelijk te verklaren.

Wat meebrengen?

Jouw elektronische kaart met pincode