Openbaar onderzoek over de stroomgebied-beheerplannen 2022-2027

De Vlaamse Regering dient stroomgebiedbeheersplannen vast te stel­len. Dit plan ligt nog tot 14 maart 2021 ter inzage en is raadpleegbaar op www.volvanwater.be.

De Vlaamse Regering dient de stroomgebiedbe­heersplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vast te stel­len. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersyste­men en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Het ontwerpplan kan je downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en het bijhorende MER is raadpleegbaar op www.mervlaanderen.be. 

Tot en met 14 maart 2021 kan je je opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of digitaal via het inspraakformulier op www.volvanwater.be.

Gepubliceerd op vrijdag 18 september 2020 16.03 u.