Vaste standplaats wekelijkse markt

De vaste standplaatsen op de wekelijkse markt worden toegewezen per abonnement. Marktkramers die een abonnement wensen op de wekelijkse markt, kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Vrije plaatsen worden toegewezen volgens de voorrangsregels opgenomen in het reglement.

Voorwaarden

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:

  • de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houder zijn van een “machtiging als werkgever”
  • rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”

Het aantal standplaatsen per onderneming is niet beperkt.

Hoe aanvragen?

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt vrijkomt, gaat de gemeente na of er een geschikte kandidaat is in het register van de kandidaturen.

Als het register geen geschikte kandidaat bevat, wordt de standplaats vacant verklaard.

De vacature maakt deel uit van het marktplan en wordt bekendgemaakt via de website en/of via e-mail aan de standhouders.

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.

De kandidaturen worden ingediend binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature.

Kandidaturen worden gericht aan het College van burgemeester en schepenen:

  • hetzij per brief neergelegd tegen ontvangstbewijs
  • hetzij per aangetekend schrijven
  • hetzij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs
  • hetzij per mail naar markt@Leopoldsburg.be tegen ontvangstbewijs
  • via het digitaal loket

Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.