Omgevingsvergunning: kapvergunning

Maak een afspraak via mail of telefoon.

Een kapvergunning werd vervangen door een omgevingsvergunning.
Een omgevingsvergunning is vereist voor:

 • voor het vellen van grote bomen (bomen die op één meter hoogte een stamomtrek hebben van één meter of meer)
 • voor het ontbossen
 • ...

Hoe aanvragen?

STAP 1: INLICHTINGEN VRAGEN

Waarvoor heb je een vergunning nodig?
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt voor welke werken en handelingen met een ruimtelijke impact een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Vrijstelling
Een aantal werken zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Lees het Vlaamse besluit over de vrijstellingen voor een stedenbouwkundige vergunning. Let op: vrijstelling geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bij twijfel, neem contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening.

Meldingsplicht
Voor een aantal ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Lees het Vlaams besluit over de meldingsplichtige handelingen. Voordat je een melding kan doen, stel je een dossier op volgens de juiste aanvraagformulieren. Let op: melding geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bij twijfel, neem contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening.

Opgelet! Bij melding gelden dezelfde regels rond medewerking van een architect als bij vergunningen.

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning?

Maak een afspraak voor advies. - Informatieaanvraag omgevingsvergunning.

STAP 2: AANVRAAGDOSSIER SAMENSTELLEN

Voordat je een omgevingsvergunning kan aanvragen, stel je een dossier op.

Heb je daarvoor een architect nodig?
Meestal heb je een architect nodig. De Vlaamse overheid schrijft de situaties voor waarin je geen architect nodig hebt. Bij twijfel, neem contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening. Daar wordt toegelicht of er voor jouw specifiek project al dan niet een architect en/of een vergunning nodig is.

Hoe stel je een dossier samen?
Indien je zelf een bouwdossier samenstelt, zonder medewerking van een architect, gebeurt dit via het digitaal omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Wat heb je nodig om je aanvraag digitaal in te dienen:

 • Kaartlezer voor elektronische identiteitskaart en je persoonlijke pincode
 • 3 verschillende kleurenfoto’s van de locatie of gebouw, elk apart in PDF- of JPEGformaat.
 • Een inplantingsplan in PDF-formaat. Dit is een plan van het volledige perceel/percelen met aanduiding van de locatie van bestaande en nog te bouwen gebouwen, de openbare weg en alle afmetingen van gronden en gebouwen.
 • Constructietekeningen (plattegrond, 4 gevelaanzichten) met aanduiding van alle afmetingen en de gebruikte materialen.

STAP 3: AANVRAAGDOSSIER INDIENEN

Vanaf 23 februari 2017 ben je verplicht een omgevingsaanvraag digitaal in te dienen.

Heb je nog vragen of wil je ondersteuning bij het indienen van jouw digitale aanvraag? Meer info op het digitaal loket van het omgevingsloket.

Gebruik maken van de snelinvoer van het digitaal loket heeft een aantal voordelen. Je hoeft niet naar het gemeentehuis te komen. Jouw dossier wordt opgestart in het digitaal loket via een aantal vragen waardoor je automatisch jouw dossier volledig invult. Je laadt je plannen op en hebt geen afdrukkosten. Je kan je dossier digitaal mee opvolgen.

Opgelet, om een dossier in te dienen aan het loket Ruimtelijke Ordening, dien je online of telefonisch een afspraak te maken.

STAP 4: PROCEDURE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Je aanvraagdossier volgt deze weg:

1. Is jouw dossier volledig?

De gemeente ontvangt je aanvraagdossier en controleert het op volledigheid.

 • Is het onvolledig? Dan ontvang je een brief van onvolledigheidsbewijs waarin staat welke documenten ontbreken. De procedure wordt automatisch stopgezet. Je kan het onvolledig dossier binnen de 3 maanden aanvullen met de ontbrekende documenten. Let wel op, de nieuwe indieningsdatum geldt voor de toepassing van nieuwe wetgeving. Om een dossier in te dienen aan het loket Ruimtelijke Ordening, moet je online of telefonisch een afspraak maken.
 • Is het volledig? Dan krijg je een volledigheidsbewijs met je dossiernummer en de uiterste beslissingsdatum. Op dit moment start de procedure van de aanvraag.

2. Openbaar onderzoek?
Voor sommige aanvragen (lijst bepaald door de Vlaamse Regering) wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen jouw project.

 • Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag: het schepencollege zal zich uitspreken over de bezwaren.
 • Bij een openbaar onderzoek moet je de toegestuurde affiche aanplakken op een goed zichtbare plaats op het bouwterrein.

3. Adviezen inwinnen?
Soms moet de gemeente bij bepaalde instanties adviezen inwinnen over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Sommige adviezen zijn bindend en leiden tot een weigering.

4. Doorlooptijd?
Vanaf de volledigheidsverklaring heeft het college van burgemeester en schepenen:

 • 75 dagen om te beslissen over een vergunningsaanvraag
 • 105 dagen bij een dossier met een openbaar onderzoek

5. Beslissing college
Jouw aanvraag wordt getoetst aan de goede ruimtelijke ordening. Het college houdt rekening met de bezwaren uit het openbaar onderzoek, de opgevraagde verplichte en niet-verplichte adviezen.

 • Het College verleent of weigert de vergunning binnen de vervaltermijn. Indien er geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, wordt de aanvraag voor vergunning automatisch geweigerd.
 • Binnen 10 dagen na de beslissing ontvang je een afschrift hiervan.
 • Aan de omgevingsvergunning kunnen ook lasten en voorwaarden verbonden zijn.

STAP 5: VERDER VERLOOP

Bij goedkeuring
Na ontvangst van jouw omgevingsvergunning moet je rekening houden met volgende stappen:

1. Beslissing aanplakken
Je bent verplicht om het document 'bekendmaking' (gele affiche) aan te plakken:

 • op de plaats waarop de vergunning betrekking heeft
 • op een goed zichtbare en leesbare plaats
 • zo dicht mogelijk bij de openbare weg
 • op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg
 • ten laatste 10 dagen na de ontvangst van de beslissing en dit gedurende 30 dagen

Je kan starten met de werken 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.

2. Verklaring van aanplakking terugsturen
De termijn van aanplakking geldt vanaf het moment dat dit ook in het digitaal loket (www.omgevingsloket.be) wordt ingegeven.

3. Vergunning en het bouwplan op de bouwplaats bewaren
Je moet op de bouwplaats tijdens de duur van de werken de vergunning met plan ter beschikking houden van de toezichthoudende ambtenaren.

4. Begin en einde van de werken meedelen
De aanvang der werken als ook het einde van de werken dient eveneens meegedeeld te worden via het digitaal loket (www.omgevingsloket.be).

Hoe lang blijft jouw vergunning geldig?
Er zijn een aantal regels waaraan je je moet houden:

 • Je kan met de werken starten tot 2 jaar nadat je een omgevingsvergunning hebt gekregen.
 • Het gebouw moet uiterlijk 3 jaar na de aanvang van de werken winddicht zijn.
 • Je mag de werken niet meer dan 2 jaar onderbreken.

Het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning verplicht je niet om deze ook uit te voeren.

Bij weigering
Informeer je bij de dienst Ruimtelijke Ordening hoe jouw project wel kans maakt op een vergunning.

Hoe in beroep gaan?
Je kan beroep aantekenen tegen een omgevingsvergunning of weigering.
Informeer je hiervoor bij de dienst Ruimtelijke Ordening. (ruimtelijkeordening@leopoldsburg.be)