Recht op toegang tot en verbetering van persoonlijke gegevens in Rijksregister

Iedereen heeft het recht zijn persoonlijke gegevens in het Rijksregister op te vragen. Dat kan via Mijn dossier.

Je kan ook een aanvraag richten aan bevolking@leopoldsburg.be. De gemeente geeft, na controle van je identiteit, gevolg aan je vraag. Je ontvangt dan een document (document R65).

Voorwaarden

Omwille van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) mag de gemeente geen informatie uit de bevolkingsregisters doorgeven, tenzij er een wettelijke uitzondering is.

Jouw persoonlijke gegevens worden dus niet doorgegeven aan anderen; je kan geen persoonlijke gegevens over anderen krijgen.

Hoe aanvragen?

Vind je een verkeerd gegeven, dan kan je een verbetering van je gegevens vragen. Daarbij lever je alle bewijselementen die belangrijk zijn om je vraag te staven (vb. geboorteakte, vonnis, arrest …). Een eenvoudige verklaring volstaat niet.

Je wordt op je verzoek gehoord door de ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn vertegenwoordiger.

Wat levert het gemeentebestuur af?
Het gemeentebestuur levert je na verbetering een document af met de gewijzigde gegevens.

Elke weigering moet gemotiveerd worden door het college van burgemeester en schepenen en wordt schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager.

Kostprijs

  • Gratis