Subsidie ontwikkelingssamenwerking

De Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking (GROS) “Leopoldsburg helpt” wil meewerken aan de solidariteit tussen mensen, over de grenzen van gemeente, stad en land heen.

Concreet betekent dit:

 • Meewerken aan het verschaffen van hulp aan volkeren die, bijvoorbeeld ten gevolg van een natuurramp, in hoge nood verkeren.
 • Het financieel steunen van ontwikkelingsprojecten. Hierbij is het belangrijk dat de mensen een kans krijgen om hun lot in eigen handen te nemen en om uiteindelijk zelf op duurzame wijze voor hun eigen ontwikkeling te zorgen.
 • Een bijdrage leveren aan sensibiliseringsinitiatieven ten aanzien van de ontwikkelingsproblematiek.
 • Het toekennen van subsidies

De GROS ‘Leopoldsburg Helpt’ kent voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire acties, binnen de perken van het beschikbare budget, (project)subsidies toe.

Het budget bestaat uit een vast bedrag, ter beschikking gesteld door de gemeente Leopoldsburg.

Men kan bij de GROS terecht voor een subsidie voor:

 • noodhulp
 • éénmalige acties/projectaanvragen/inleefreizen/
  stages in het buitenland…
 • projectsubsidies (de financiering van een project in een ontwikkelingsland).
 • sensibiliserende/educatieve activiteiten in Leopoldsburg

Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking
‘Leopoldsburg Helpt’
Koningin Astridplein 37
3970 Leopoldsburg

tel 011 34 92 18

E-mail : kristof.borremans@leopoldsburg.be

Voor wie

Wie kan een aanvraag tot subsidiëring indienen? 

 • Een vereniging die een werking in Leopoldsburg ontplooit in kader van ontwikkelingssamenwerking of humanitaire acties.
 • Een inwoner van Leopoldsburg kan een subsidieaanvraag indienen, indien er een duidelijk aantoonbare band is met het project waarvoor de subsidies aangevraagd worden.
 • Een inwoner van Leopoldsburg kan een éénmalige aanvraag tot subsidiëring indien in het kader van inleefreizen of stages in het buitenland. 

Voorwaarden

Iedere projectaanvrager kan maximum één aanvraag per jaar indienen.

De Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking ‘Leopoldsburg Helpt’ onderzoekt alle aanvragen. De GROS kan de projectaanvragers vragen om tijdens een vergadering hun project uitvoerig toe te lichten.

Het bedrag van de toe te kennen subsidie is jaarlijks afhankelijk van het ingeschreven begrotingskrediet en het aantal aanvragen. De vergadering legt het juiste bedrag jaarlijks vast.

De Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking ‘Leopoldsburg Helpt’ kan aanvragen tot subsidie om gegronde redenen weigeren. Elke projectaanvrager kan steeds opgeroepen worden door de GROS om uitleg te verschaffen over de stand van zaken van het betreffende project. De GROS kan ten allen tijde, na een grondige evaluatie en mits voldoende motivering, de projectsubsidie stopzetten.

De projectsubsidies mogen alleen besteed worden met het oog op de uitvoering van het project zoals op de aanvraag beschreven.

Bij vaststelling van misbruik kan een organisatie/projectaanvrager in de toekomst uitgesloten worden van projectsubsidies.

Hoe aanvragen?

Alle nieuwe aanvragen dien je in te dienen op de daarvoor bestemde aanvraagformulieren. Deze zijn te verkrijgen bij het secretariaat van de GROS of via de website.