Publieke inspraak over het plan-MER voor de stroomgebied-beheerplannen 2022-2027 (PL0259)

De Vlaamse Regering dient stroomgebiedbe­heerplannen vast te stel­len. Om de mogelijke effecten van dat plan in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Dit plan MER staat ter inzage van 19 april tot en met 18 juni op www.volvanwater.be.

De Vlaamse Regering dient de stroomgebiedbe­heerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vast te stel­len. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersyste­men en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisge­vingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aange­ven die volgens jou moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De nota kan je downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en via de website www.mervlaanderen.be. Je kan de nota ook inkijken in het gemeentehuis en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel. Tot en met 18 juni 2019 kan je je opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf je naar de website www.mervlaanderen.be of bel je naar het gratis nummer 1700.

Gepubliceerd op dinsdag 15 oktober 2019 9.30 u.