Toelating voor ambulante activiteit op openbaar domein buiten de openbare markt

Voor de uitbating van een kraam op het openbaar domein (ambulante activiteit) heb je een toelating van de gemeente nodig. Een ambulante activiteit heeft betrekking op de verkoop, het te koop aanbieden of het uitstallen met het oog op de verkoop aan de consument van producten of diensten, door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of door een persoon die niet over zo’n vestiging beschikt.

Plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag en kan plaatsvinden

 • Op volgende locaties kan het college van burgemeester en schepenen machtiging geven om ambulante activiteiten uit te oefenen:
  • Op het Leo Jansenplein in Heppen, behalve tijdens de zaterdagmarkt van 7.00 tot 12.30 uur.
  • Op het koningin Astridplein in Leopoldsburg , behalve tijdens de zaterdagmarkt van 7.00 tot 12.30 uur.
  • Kerkhof Heppen van 27 oktober tot en met 2 november.
  • Kerkhof Leopoldsburg van 27 oktober tot en met 2 november.

Alle standplaatsen, hierboven vermeld, worden toegewezen met een abonnement. Uitgezonderd 3. en 4., deze betalen het dagtarief, zoals bepaald in het retributiereglement betreffende de openbare markten.

Een standhouder kan een locatie slechts 1 dag per week innemen.

 • Het aantal wekelijks in te nemen standplaatsen:
  • locaties 1. en 2. : maximum 1 standplaats per dag per locatie
  • locaties 3. en 4. : binnen de plaatsen aangegeven door de nadarhekken door het gemeentebestuur geplaatst
 • De specialisatie van de ambulante activiteit:
  • locaties 1. en 2. : geen beperking van de specialisaties
  • locaties 3. en 4. : enkel bloemen

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Je hebt een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Die machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

 • Je hebt een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor je gas- en/of elektriciteitsinstallatie.

 • Je hebt, als je voeding wilt verkopen, een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) .

 • Je hebt, als je gegiste en/of sterke drank wilt schenken, een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid. Die drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

 • Je hebt, als je gegiste en/of sterke drank wilt verkopen (geen consumptie ter plaatse), een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken. Je vraagt die vergunning aan bij de gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Hoe aanvragen?

Je dient je kandidatuur in en voegt daar de onderstaande documenten bij:

 • een kopie van je machtiging als werkgever

 • een kopie van je e-ID

 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)

 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)

 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)

 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)

 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)

 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)

 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

Je kunt je aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs

 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

Kostprijs

Kost

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement.

Reglement

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

 • Gemeentelijk reglement en/of politieverordening