Verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer en het Vlaams Parlement op zondag 26 mei 2019

Op 26 mei 2019 zijn er weer verkiezingen. Deze keer stemmen we voor het Europees Parlement, het Federaal Parlement en het Vlaams Parlement.

Hieronder trachten wij alle informatie die voor u als kiezer interessant kan zijn te bundelen. Ook op de website van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken kan je meer informatie over deze verkiezingen terugvinden.

 

Algemene informatie

Waar wordt er gestemd?
Alle stemburelen bevinden zich in de gemeentelijke sporthal ’t Geleeg, Caïmolaan 130.
Ze zijn open van 08.00 tot 16.00 uur. Vergeet je kiesbrief en identiteitskaart niet!

Afdeling Heppen:
Sporthal ’t Geleeg
Ingang Berkenlaan (achterzijde van de sporthal)

Afdeling Leopoldsburg:
Sporthal ’t Geleeg
Ingang Caimolaan 130

Wordt er in Leopoldsburg met de computer gestemd?
Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 zal er ook bij deze verkiezingen elektronisch worden gestemd.

Via de link "hoe stemt u elektronisch?" krijgt u meer praktische uitleg betreffende het elektronisch stemmen.

Waar kan ik in Leopoldsburg terecht met vragen over de verkiezingen?
Heb je vragen over je eigen situatie als kiezer, neem dan contact op met:
verkiezingen@leopoldsburg.be of tel. 011 34 92 10 en vragen naar dienst verkiezingen.

Wat als je niet kan stemmen op 26 mei?
Soms kan je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal om te stemmen. Je hebt dan 2 mogelijkheden:

 • je kan volmacht geven aan iemand om in jouw plaats te gaan stemmen
 • je kan je verontschuldigen voor de verkiezingen

Enkel met een geldige reden kan je jezelf verontschuldigen of een volmacht geven. Er zijn zeven mogelijkheden.

 1. de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest ;
 2. de kiezer die om beroeps- of dienstredenen :
  1. in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;
  2. die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever ;
 3. de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven ;
 4. de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft ;
 5. de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid ;
 6. de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling ;
 7. de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming. Het aanvraagformulier kan je onderaan terugvinden.
Stemmen bij volmacht

Wie kan men aanwijzen?
De kiezer die om één van de voormelde redenen (nrs. 1 tot en met 7) een volmacht wenst te geven kan deze aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar u als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen

Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien deze niet voor de verkiezing van de Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag kiezen. (Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.)

Wat moet u als volmachtgever doen?
Als volmachtgever moet u vooreerst het volmachtformulier invullen.

Het volmachtformulier vindt u terug in de bijlagen of op de site van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken of kan u gratis verkrijgen bij uw gemeentehuis. Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd.

In alle gevallen kan u deze volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel in het geval u op vakantie vertrekt, moet u deze volmacht minstens 1 dag op voorhand geven.

Let bij het invullen op dat je de namen gebruikt zoals ze staan op je identiteitskaart.

Wat moet de volmachtdrager doen?
De persoon die de volmacht krijgt stemt bij voorkeur eerst in het bureau waarvoor hij/zij is opgeroepen. Daarna gaat hij/zij pas naar het bureau waar de volmachtgever moet stemmen. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben :

 • Zijn/haar eigen kiesbrief
 • De kiesbrief van de persoon in wiens plaats hij of zij kiest
 • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;
 •  het bijbehorend attest;
 • en zijn eigen identiteitskaart.
Geen volmacht

De kiezer die voldoet aan één van bovenstaande redenen en geen volmacht wenst te geven brengen hun oproepingsbrief en het vereiste attest:

VOOR DE VERKIEZINGEN: naar het gemeentehuis - t.a.v. de dienst verkiezingen – Koningin Astridplein 37 te 3970 Leopoldsburg

NA DE VERKIEZINGEN: naar het Vredegerecht, Pieter Bruegelstraat 8 te 3580 Beringen.

 

MEER INFORMATIE?

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst verkiezingen:

Gemeentehuis – Dienst verkiezingen
Koningin Astridplein 37
3970 Leopoldsburg
website: www.leopoldsburg.be 
e-mail: verkiezingen@leopoldsburg.be 
of telefonisch: 011 34 92 10

Of raadpleeg de website ‘Verkiezingen’ van de FOD Binnenlandse Zaken.

Je kan hen ook contacteren:
- via het telefoonnummer 02/518 21 31
- via het e-mailadres callcenter.rrn@rrn.fgov.be
- op het adres:

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Dienst Verkiezingen
Park Atrium – Koloniënstraat 11
1000 Brussel