Verkiezingen voor het Europees Parlement

EU-burger in België?

Kom dan op 9 juni 2024 stemmen voor het Europees Parlement! Op zondag 9 juni 2024 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Indien je een Europese burger bent die in België verblijft, kun je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal je niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van je gemeente moet je ten laatste op 31 maart 2024 indienen.

Ter info: op 9 juni 2024 kiezen de Belgische kiezers ook hun vertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.

Wie mag op 9 juni 2024 stemmen?

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, moet je aan vijf voorwaarden voldoen:

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
  3. Minstens 16 jaar oud zijn;
  4. Over stemrecht beschikken;
  5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst (minimumleeftijd voor de inschrijving: 14 jaar).

Je moet ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt. Daartoe vul je online het formulier C/1 in via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of je kunt dit formulier ook opvragen bij het gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats.

Uiterlijk op 31 maart 2024 moet je:

Het gemeentebestuur onderzoekt je aanvraag.

Als je door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zal je een officieel bericht van de gemeente ontvangen. Zodra je inschrijving op de kiezerslijst goedgekeurd is, ben je - in overeenstemming met de stemplicht in België - wettelijk verplicht om op 9 juni 2024 te gaan stemmen. Je zult dan niet meer kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.

Voor meer informatie (ook in je eigen taal) kan je terecht op https://europeanelections.belgium.be.