Verwarmingstoelage

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).
De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

(De ‘verwarmingstoelage’ is iets anders dan de ‘federale verwarmingspremie van 100 euro’ en de ‘stookoliecheque van 225/300 euro’. Meer info over die maatregelen van de federale regering, klik deze link Maatregelen van de overheid naar aanleiding van de hoge energieprijzen)

Voor wie

Categorie 1

Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekteen invaliditeitsverzekering.

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 22.925,00 verhoogd met € 4.242,16 per persoon ten laste1.

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:
- wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
- wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut

Categorie 2

Personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 22.925,00 verhoogd met € 4.242,16 per persoon ten laste1.
Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3

Personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art.
1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan € 3.410,00.

Voorwaarden

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 36 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst.

Het Fonds komt voor maximum 2000 liter per stookseizoen en per gezin tussen.
Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van € 456 voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

De levering moet gebeurd zijn tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022.

Hoe aanvragen?

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het OCMW.

Het OCMW zal nagaan:
of je wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep;
of je inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor u de steun kan krijgen;
of het adres dat op de factuur vermeld wordt als leveringsadres overeenkomt met het adres
waar je gewoonlijk verblijft;
of je voldoet aan de hieronder gestelde inkomensgrenzen; jouw inkomensgegevens en die van de leden van jouw huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën
opgevraagd worden.

Een aanvraag kan je doen bij de sociale dienst van het OCMW,
Koningin Astridplein 37 te 3970 Leopoldsburg, binnen de 60 dagen na levering.

Hiervoor bel je naar het gemeentehuis op het nummer 011 34 92 10. De medewerkers maken dan verder afspraken met jou voor het bezorgen van de nodige documenten.

Je kunt ook het aanvraagformulier downloaden en afprinten (zie onderaan). Je bezorgt dit ingevuld EN ondertekend, samen met de gevraagde documenten, terug aan de sociale dienst.

Meer info vind je in de brochure. 

Kostprijs

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 36 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst.
Het Fonds komt voor maximum 2000 liter per stookseizoen en per gezin tussen.

Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van € 456 voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Reglement

Voor meer inlichtingen kan je terecht:
- bij de sociale dienst, 011 34 92 10, socialedienst@leopoldsburg.be
- op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds,
0800 90 929 of op hun website: www.verwarmingsfonds.be 

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden.
Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in
een woonzorgcentrum (rusthuis), een opvanghuis of een ziekenhuis.

Wat meebrengen?

Het OCMW zal je volgende documenten vragen:
In ieder geval de kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

Indien je behoort tot categorie 1:
jouw identiteitskaart,
op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).

Indien je behoort tot categorie 2:
- jouw identiteitskaart,
- op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).

Indien je behoort tot categorie 3:
- uw identiteitskaart,
- de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Het OCMW kan je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig
zijn.