Verwarmingstoelage

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voor wie

Categorie 1:
Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 21.602,74 euro (verhoogd met 3.999,36 euro per persoon ten laste).
Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.410,00 euro.

Categorie 2:
Personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 21.602,74 euro (verhoogd met 3.999,36 euro per persoon ten laste).
Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.410 euro.

Categorie 3:
Personen die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Voorwaarden

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort.

Je kunt een tegemoetkoming krijgen in je factuur voor deze brandstoffen:
- huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
- verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp, gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10, … liter)
- bulkpropaangas (petroleumgas, verkocht in liter voor het vullen van een propaangastank, niet in flessen).

De levering moet gebeurd zijn tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022.

Hoe aanvragen?

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het OCMW.

Het OCMW zal onder meer:
- nagaan of je voldoet aan de voorwaarden
- je identiteitskaart vragen en een kopie van de leveringsfactuur of de leveringsbon nodig hebben;
- nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar je gewoonlijk verblijft;
- eventueel enkele documenten opvragen.

Er zal geen inkomensonderzoek gebeuren als het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) met een RVV-statuut of als alle leden van het huishouden een RVV-statuut hebben. RVV staat voor 'rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming' (voorheen het OMNIO-statuut).

Een aanvraag kan je doen bij de sociale dienst van het OCMW,
Koningin Astridplein 37 te 3970 Leopoldsburg, binnen de 60 dagen na levering.

Hiervoor bel je naar het gemeentehuis op het nummer 011 34 92 10. De medewerkers maken dan verder afspraken met jou voor het bezorgen van de nodige documenten.

Meer info vind je in de brochure. 

Kostprijs

Per verwarmingsperiode en per huishouden kan er maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwarmingstoelage.

Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter (met een maximumbedrag per huishouden per prijscategorie.) Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 210,00 euro.

Reglement

Voor meer inlichtingen kan je terecht:
- bij de sociale dienst, 011 34 92 10, socialedienst@ocmwleopoldsburg.be
- op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds,
0800 90 929 of op hun website: www.verwarmingsfonds.be 

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden.
Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in
een woonzorgcentrum (rusthuis), een opvanghuis of een ziekenhuis.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart.
- Kopie van de leveringsbon of leveringsfactuur.
- Woon je in een gebouw met meerdere appartementen? Vraag dan aan de eigenaar of de beheerder van het gebouw:een kopie van de leveringsfactuur en een attest waarop staat op hoeveel appartementen de factuur betrekking heeft.
- Als je behoort tot categorie 3:de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht documenten (gezinsinkomen, lopende kosten, ...) die het OCMW toelaten te beoordelen of je niet in staat bent de verwarmingsfactuur te betalen.
- Als je behoort tot categorie 2: het OCMW kan je een bewijs van jouw gezinsinkomen vragen (meest recente aanslagbiljet, loonfiche of attest van een ontvangen sociale uitkering, bewijs van kadastraal inkomen van onroerende goederen buiten de gezinswoning, ... )
- Als je behoort tot categorie 1: het OCMW kan je een bewijs van jouw gezinsinkomen vragen (meest recente aanslagbiljet, loonfiche of attest van een ontvangen sociale uitkering, …).