Verwarmingstoelage

Maak een afspraak via mail of telefoon.

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).
De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

(De ‘verwarmingstoelage’ is iets anders dan de ‘federale verwarmingspremie van 100 euro’ en de ‘stookoliecheque van 225/300 euro’. Meer info over die maatregelen van de federale regering, klik deze link Maatregelen van de overheid naar aanleiding van de hoge energieprijzen)

Voor wie

Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 22.925 euro (verhoogd met 4.242,16 euro per persoon ten laste).

Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 22.925 euro (verhoogd met 4.242,16 euro per persoon ten laste).

Categorie 3: personen die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.490 euro.

Voorwaarden

Het Fonds komt voor maximaal 2000 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.
Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof.

Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage:
- voor levering van 1-1-2023 to en met 31-3-2023: tussen 14 cent en 36 cent per liter (met een maximumbedrag per huishouden per prijscategorie)
- voor levering van 1-4-2023 tot en met 31-12-2023: tussen 14 cent en 20 cent per liter (met een maximumbedrag per huishouden per prijscategorie).

Voor wie zich verwarmt met mazout of lamppetroleum die aan de pomp gekocht is, heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomstvan 456 euro bij een aankoop aan de pomp van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023
van 210 euro bij een aankoop aan de pomp tussen 1 april 2023 en 31 december 2023.
Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Hoe aanvragen?

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het OCMW.

Het OCMW zal nagaan:
of je wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep;
of je inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor u de steun kan krijgen;
of het adres dat op de factuur vermeld wordt als leveringsadres overeenkomt met het adres
waar je gewoonlijk verblijft;
of je voldoet aan de hieronder gestelde inkomensgrenzen; jouw inkomensgegevens en die van de leden van jouw huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën
opgevraagd worden.

Een aanvraag kan je doen bij de sociale dienst van het OCMW,
Koningin Astridplein 37 te 3970 Leopoldsburg, binnen de 60 dagen na levering.

Hiervoor bel je naar het gemeentehuis op het nummer 011 29 39 70 (onthaal gemeentehuis, vragen naar de sociale dienst). De medewerkers maken dan verder afspraken met jou voor het bezorgen van de nodige documenten.

Je kunt ook het aanvraagformulier downloaden en afprinten (zie onderaan). Je bezorgt dit ingevuld EN ondertekend, samen met de gevraagde documenten, terug aan de sociale dienst.

Meer info vind je in de brochure. 

Kostprijs

Het Fonds komt voor maximaal 2000 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.

Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof.
Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage:
- voor levering van 1-1-2023 to en met 31-3-2023: tussen 14 cent en 36 cent per liter (met een maximumbedrag per huishouden per prijscategorie)
- voor levering van 1-4-2023 tot en met 31-12-2023: tussen 14 cent en 20 cent per liter (met een maximumbedrag per huishouden per prijscategorie).

Voor wie zich verwarmt met mazout of lamppetroleum die aan de pomp gekocht is, heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst
- van 456 euro bij een aankoop aan de pomp van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023
- van 210 euro bij een aankoop aan de pomp tussen 1 april 2023 en 31 december 2023.
- Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Reglement

Voor meer inlichtingen kan je terecht:
- bij de sociale dienst, 011 29 39 70 (onthaal gemeentehuis), socialedienst@leopoldsburg.be
- op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds,
0800 90 929 of op hun website: www.verwarmingsfonds.be 

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden.
Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in
een woonzorgcentrum (rusthuis), een opvanghuis of een ziekenhuis.

Wat meebrengen?

Het OCMW zal je volgende documenten vragen:
In ieder geval de kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

Indien je behoort tot categorie 1:
jouw identiteitskaart,
op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).

Indien je behoort tot categorie 2:
- jouw identiteitskaart,
- op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).

Indien je behoort tot categorie 3:
- uw identiteitskaart,
- de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Het OCMW kan je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig
zijn.