Verwarmingstoelage

Maak een afspraak

Indien je je huis verwarmt met huisbrandolie, bulkpropaangas of verwarmingspetroleum en je voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan kan je een tegemoetkoming verkrijgen. 

Voor wie

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

- WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees;
kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;
- langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar;
- gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB);
- gerechtigde op een inkomens vervangende uitkering voor personen met een handicap;
- leefloongerechtigde;
- gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon;
- gerechtigde op het OMNIO-statuut;

en het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen

€ 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste*.

Indien je eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin je woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing.
Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.200 euro.

 
Categorie 3: de personen met schuldenoverlast

Je geniet: een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat je jouw verwarmingsfactuur niet kan betalen. 

Voorwaarden

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort.

De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december 2019.

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.

Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage van 210,00 euro gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 210,00 euro.

Hoe aanvragen?

  • Lees de brochure
  • Maak een afspraak telefonisch of via de website

Reglement

Voor meer inlichtingen kan je terecht op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds: 0800/90.929 of op hun website: www.verwarmingsfonds.be.

Uitzonderingen

Er is geen toelage voor aardgas via aansluiting op het distributienet en voor propaangas en butaangas in gasflessen.

Wat meebrengen?

Dit moet je meebrengen :

- je identiteitskaart;
- je bankkaart;
- jeleveringsfactuur of –bon;
- indien je in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;
- voor categorie 1, geen bewijs meebrengen, je recht wordt nagegaan in de databank;
- voor categorie 2, je meest recent aanslagbiljet personenbelasting;
- voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.