Wettiging handtekening

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Voorwaarden

  • De persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet zijn woonplaats hebben in een Belgische gemeente.
  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken.
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).

Hoe aanvragen?

De burgemeester van de gemeente of zijn gemachtigde gaat na of de te wettigen handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld. Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gewettigd worden.

De te wettigen handtekening moet geplaatst worden tijdens je bezoek aan het gemeentehuis, niet vooraf!

Voor het wettigen van een handtekening op een eenvoudig document (pensioen buitenland, eenvoudige verklaring, ...) is geen afspraak vereist. Je kan terecht aan de onthaalbalie tijdens de openingsuren. Voor omvangrijke documenten maak je best een afspraak.

Uitzonderingen

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden bij de dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

De handtekening van een ouder op een reistoelating voor minderjarigen kan, maar moet niet verplicht gewettigd worden. 

Wat meebrengen?

  • Het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • Je identiteitskaart
  • Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen